VBAT Blog: 59 Rivoli - by Hayley Duszynski

VBAT Blog: 59 Rivoli - by Hayley Duszynski

VBAT Blog: 59 Rivoli - by Hayley Duszynski

In love with Paris

28-06-2018 - VBAT's Hayley Duszynski visited Paris and found this squat turned artspace: 59 Rivoli.